Producenci
Szybki kontakt
+48 22 290 32 30
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych kupujących-osób fizycznych jest Evario z siedzibą w Warszawie 02-473, ul. Popularna 51/11,  NIP: 118-146-11-87, REGON: 147482700
 2. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sklep@evario.pl

 

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:
 2. Imię, nazwisko,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. adres do korespondencji,
 6. adres dostawy,

 7. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 8. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego - numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
 2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
 4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
 5. marketing bezpośredni,
 6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
 7. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgodą kupującego,
 8. przekazania osobom trzecim - za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:
 1. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
 2. w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
 3. w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 4. w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
 1. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 2. w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 3. w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 4. w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
 5. w pkt 5g i h - do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.
 1. Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy,
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:
 1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRAWA KUPUJĄCYCH

 1. Kupującemu  przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 2. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

 

PLIKI COOKIES

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę.
 2. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez kupującego przeglądarki.
 3. Pliki cookies dzielą się na:
 1. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
 2. stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
 3. własne - pliki zarządzane przez Administratora,
 4. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
 5. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się kupującego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania,
 6. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
 7. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
 1. W witrynie internetowej Administratora stosowane są poniższe pliki cookies:

 Cookies własne:

nazwa

typ

rodzaj

dane, które gromadzi

funkcje

zip24.pl

stały

analityczny

rodzaj przeglądarki

gromadzi dane w celach statystycznych i analitycznych

zip24.pl

stały

reklamowy

numer IP

wyświetla reklamy

zip24.pl

tymczasowy

konfiguracyjny

numer IP, data

umożliwia nawigację, zapamiętuje wybór języka

 Cookies zewnętrzne:

nazwa

typ

rodzaj

źródło

zasady stosowania

google, __utmz

tymczasowy

analityczny

Google

support.google.com/analytics/answer/6004245

YSC

stały

analityczny

Youtube

www.google.it/intl/it/policies/privacy/

_vis_opt_test_cookie,

stały

analityczny

VWO

https://vwo.com/privacy-policy/

 

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl